การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การเปดเผยขอมลสาธารณะ.png
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      ข้อมูลพื้นฐาน
          O1 โครงสร้างหน่วยงาน
          O2 ข้อมูลผู้บริหาร
          O3 อำนาจหน้าที่
          O4 ผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข่าวประชาสัมพันธ์
          O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          O8 Q&A
          O9 Social Network
1.2 การบริหารงาน
      การปฏิบัติงาน
          O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
                  - คู่มือปฏิบัติงาน สยธ.สสน.สป. (Work Manual) ประจำปี พ.ศ.2565
                  - รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างของสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน
                    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563 เล่มที่ 1 (ม.สยธ.2563/1)
                  - รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างของสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน 
                    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563 เล่มที่ 2 (ม.สยธ.2563/2)
 1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส         
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
          O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
          O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  

ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันการทุจริต
 
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          O40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต     
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน