ประวัติความเป็นมา
เกยวกบ-สยธ.png

สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประวัติความเป็นมา
สำนักโยธาธิการกลาโหม (เดิม) เป็นส่วนราชการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดย พลเอก วันชัย เรืองตระกูล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น โดยการสนธิกำลังจากกำลังพล สำนักนโยบายและแผนกลาโหมกับกรมเสมียนตราที่ปฏิบัติงานด้านโยธาธิการอยู่เดิมมารวมอยู่ในสังกัดหน่วยใหม่ ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีการแก้ไขอัตราเฉพาะกิจ เพื่อจัดตั้ง สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยเปลี่ยนนามหน่วยจากเดิม “สำนักโยธาธิการกลาโหม” เป็น “สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒