ภารกิจ / ขอบเขต
ภารกจ-ขอบเขต.png
๑. ภารกิจ
                          มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ การโยธาธิการ การควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้าง และประมาณการจัดสร้างและซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการเกี่ยวกับการที่ดินของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
๒. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
๒.๑ ดำเนินการวางแผนและจัดทำโครงการก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา จัดสร้าง ซ่อมบำรุง ควบคุมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุในความปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในราชการของกระทรวงกลาโหม
๒.๓ ดำเนินการจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกประเภทโบราณสถานและวัตถุที่อนุรักษ์ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด
๒.๔ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ
        ๒.๔.๑ ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการโยธาธิการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
        ๒.๔.๒ ช่วยเหลือฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับบัญชา ในการทำคำสั่งและแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโยธาธิการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
        ๒.๔.๓ ควบคุมทางวิทยาการเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง การควบคุมอาคารสถานที่ และอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม