รายนามผู้บังคับบัญชา
รายนามผบงคบบญชา.png

ผู้บังคับบัญชา

 
002_152x215-px-(2).jpg
 

พลตรี ปพน ไชยเศรษฐ  

ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


 

พ-อ-เพชรเอก-อนทรทต-รอง-ผอ-สยธ-สสน-สป.jpg พ-อ-ปฐมฤกษ-ไพบลย-รอง-ผอ-สยธ-สสน-สป-308-(1).jpg
พันเอก เพชรเอก อินทรทัต
รองผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ 
สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พันเอก ปฐมฤกษ์ ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ 
สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พ-อ-สมพล-สวางจตร-edit-001.JPG
พันเอก สมพล สว่างจิตร
นายช่างใหญ่ สำนักโยธาธิการ 
สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม