ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :
ช่างไม้ ช่างปูน ช่างประณีตศิปล์ ช่างโยธา ช่างโลหะ  
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑.เพศ ชาย / หญิง (ตามตำแหน่ง)
๒.ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
๓.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) , 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
๔.มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี 
๕.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
๖.สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ 
๗.มีบุคลิกภาพดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
 

 
.....................................................................................