ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์