"ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี"

"ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี"

"ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี"
รางยทธศาสตรชาต-พ-ศ-2561.png
รางยทธศาสตรชาต-พ-ศ-2561-สานกงานเลขานการ.pdf