รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างของ สยธ.สสน.สป. พ.ศ.2563 เล่ม 1,2(ม.สยธ.2563/1,2)

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เล่ม 1 ฉบับปี พ.ศ.2563

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เล่ม 2 ฉบับปี พ.ศ.2563
  • หมวดที่ 1 งานโครงสร้าง
  • หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม
  • หมวดที่ 3 งานตกแต่งภายใน
  • หมวดที่ 4 งานระบบประกอบอาคาร
  • หมวดที่ 5 งานบริเวณก่อสร้าง