เรื่องรูปแบบการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ​ ของ​ สป.

เรอง​-รปแบบการเขยนขอพจารณาฝายอำนวยการ​-ของ​-สป-_Page_01.jpg
595297_orig.png